උසස් පෙළ තාක්ෂණ විෂය සිංහලෙන් A/L Technology Subjects a/l technology subjects sinhala

[

기술 학과 목표 GCE A/L에서 학과 선택의 불평등 해소 현황 수학/과학 22% 상업 27% 예술 51% 기대 현황 수학/과학/기술 40% 상업 35% 예술 25% 과학 학자 양성 고등 교육에서 현재 직업 시장의 수요에 맞게 학생들에게 일상 생활에 필요한 기술 기술 제공 학생들의 기술을 생성하여 실제 문제에 대한 기술 솔루션을 찾을 수 있도록 함 학생 국가 전문 자격 구조에 따라 학생들을 전문 교육으로 안내 기술 과목 스트림을 공부하기 위해 GCE(O/L)에서 요구되는 최소 자격 GCE에서 중어, 수학 및 과학을 포함한 06개의 핵심 과목 통과(O/L ) ) 03 과목 이상에 대해 학점 통과 bj ect 스트림. 현재 GCE(A/L) 학생들은 물리학, 생물학, 상업 및 예술 과목 스트림에서 배웁니다. 제안된 기술 스트림에는 정보 기술, 전자, 토목 및 기계 공학, 농업, 생물 자원 및 식품 과학과 같은 기술 과목이 포함되어 학생들에게 방과 후 취업을 준비하는 데 필요한 실용적인 지식을 제공합니다. ✅ ගුරු මාර්ගොපදේශය 다운로드 කර ගන්න : 더 구독 🔴 ✅ ගෙදර ඉඳන් 인증 과정 කරන හැටි දැනගන්න : 🔴 TubeBuddy 유튜브의 성장을위한 내 비밀 무기입니다. TubeBuddy 사용법 배우기: 저에게 연락하세요: [email protected] 팔로우 Dinuka 웹: 페이스북: 트위터: 인스타그램: .

Images related to the topic a/l technology subjects sinhala

උසස් පෙළ තාක්ෂණ විෂය සිංහලෙන් A/L Technology Subjects

Search related to the topic උසස් පෙළ තාක්ෂණ විෂය සිංහලෙන් A/L Technology Subjects

#උසස #පළ #තකෂණ #වෂය #සහලන #Technology #Subjects
උසස් පෙළ තාක්ෂණ විෂය සිංහලෙන් A/L Technology Subjects
a/l technology subjects sinhala
여기에서 많은 유용한 정보를 볼 수 있습니다: 여기에서 더 보기
여기에서 많은 유용한 정보를 볼 수 있습니다: 여기에서 더 보기

48 thoughts on “උසස් පෙළ තාක්ෂණ විෂය සිංහලෙන් A/L Technology Subjects a/l technology subjects sinhala

  1. අයියේ තමන්ගේ ඉස්කෝලෙ Technology නැත්තන් යන්න පුළුවන් වෙන ඉස්කෝලෙ ඒවට අවශ්‍ය සාමාන්‍ය results ගැන video එකක් පුළුවන් නම් ගෙන්න.

  2. අයියේ තමන්ගේ ඉස්කෝලෙ Technology නැත්තන් යන්න පුළුවන් වෙන ඉස්කෝලෙ ඒවට අවශ්‍ය සාමාන්‍ය results ගැන video එකක් පුළුවන් නම් ගෙන්න.

  3. mama kale techwalin sft it bst subject 3 . et karanna bari una. mama campus ekedi it field eken degree ekak karanna inne. mata campus ekedi degree 2 k karanna puluwanda??? campus ekedi degree ekak karanna puluwanda aircraft engineer yanna????😳😳😳😳😊😊😊😊

  4. අයියේ මන් මේ පාර o/l ලියන්න ඉන්නෙ. ICT, Etec , SFT කරල පිටරට ජොබ් වලට යන්න පුලුවන්ද? මන් ict field එකට තමයි ආස. එහෙම තියෙන ජොබ් මොනාද? පඩි එහෙම මොන වගේද? පුලුවන් නම් මට මැසේජ් එකක් දානවද 0771444907 සමහරු මේ විශය කරල වැඩක් නෑලු ජොබ් නෑලු පඩි නෑලු ඒකයි

  5. අනෙ අයියෙ…ජොබ් ගැන කියන්නකො 🥺 කැම්පස් නොයා කරන්න පුලුවන් ජොබ් ෆීල්ඩ්ස් මොනාද ??

  6. අයියේ tech කරලා software engineer,airforce pilot එහෙම වෙන්න පුලුවන්ද.මේක කරල තියන ජොබ් ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්නකෝ.මේ tech කරලා පිටරටක කැම්පස් එහෙකට යනවනම් තියන අවස්තා මොනවද

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.