උසස් පෙළ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව – A/L Technology Subjects Overview technology subject a/l sinhala

[

주제 관련 자료 강의 계획서 (Grade 12/13) – / 교과서 – 2019 대학 입학 핸드북 – 특별 감사 – Mr. Indrajith Jayakody Voxly Randeera – Wayamba University SL Ms. Tushani – Uwa Wellassa University SL Intro Music – TosoTv – Good Intro 음악 배경 음악 – Niwel & SKANDR – Pura Vida _Speed ​​Up – by #No_copyright_Music Outro – 지식 TV – 저작권 Outro 없음 .

Images related to the topic technology subject a/l sinhala

උසස් පෙළ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව - A/L Technology Subjects Overview
උසස් පෙළ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව – A/L Technology Subjects Overview

Search related to the topic උසස් පෙළ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව – A/L Technology Subjects Overview

#උසස #පළ #තකෂණවදය #වෂය #ධරව #Technology #Subjects #Overview
උසස් පෙළ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව – A/L Technology Subjects Overview
technology subject a/l sinhala
여기에서 많은 유용한 정보를 볼 수 있습니다: 여기에서 더 보기
여기에서 많은 유용한 정보를 볼 수 있습니다: 여기에서 더 보기

47 thoughts on “උසස් පෙළ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව – A/L Technology Subjects Overview technology subject a/l sinhala

  1. මේ අවුරුද්දේ ඉඳන් වයඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ අලුතෙන් Automation Technology ගැන පාඨමාලාවක් පටන් ගත්තා. 2019 උසස් පෙළ ලියලා ඇතුලත් වෙන අයගේ ඉඳන් ඉදිරියට ඒ පාඨමාලාව හදාරන්න පුළුවන්.

  2. මන් 22 A/l .. මම මැත්ස් කරලා අව්ල් නිසා දැන් ටෙක් වලට මාරු වුනා … දිගට ම කරගෙන යනකොට ප්‍රශ්නයක් වෙයිද ( කරගන්න අමාරුවෙයිද ? කාලයත් එක්ක

  3. මට maths, science, it, – B sinhala – S අනිත් ඔක්කොම C මට tec කරන්න පුලුවන්ද . Reply එකක් ඉක්මනින් බලාපොරොත්තු වෙනවා…❤️

  4. Sir මම 2023 Al ලියන්නෙ මට maths C science W මේ පාර science දෙන්නම් කියලා Et,Sft,Ict කලොත් මට අමාරු වෙන එකක් නැද්ද. මං ගොඩක් ආසයි ටෙක් කරන්න 😢😢

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.