அடேங்கப்பா 2022-யில் Whatsapp-ல இவ்ளோ Features ஆ!!! 😲😲😲 | Tamil Tech technology tamil

[

이 비디오에서는 다가오는 Whatsapp 기능 2022에 대해 설명합니다. 비디오가 마음에 들면 엄지손가락을 치켜들고 친구 및 가족과 공유하고 Tamil Tech를 구독하십시오. #Whatsapp #기능 #TamilTech 타임 스탬프 : 00:00 소개 00:30 Whatsapp 마지막으로 본 01:02 모든 사람을 위한 메시지 삭제 01:51 다중 장치 지원 02:34 커뮤니티 기능 03:09 Whatsapp 로그아웃 기능 03:29 Whatsapp Reels 04: 10 WhatsApp 아카이브 04:37 WhatsApp 보고서 05:04 채팅 기록 마이그레이션 05:34 메시지 반응 05:52 최신 기술 뉴스 결론 Tech Thalaiva 채널 구독: 팔로우: ❤️ Telegram Group: ❤️ instagram: ❤️ Facebook: ❤️ Twitter: ************************************************** **************** 다른 채널 보기: ►Tamil Selvan: ►HOWISIT: 🌐 사이트 방문: **************** ************************************************** 온라인 쇼핑 아래 링크를 사용하여 구매 및 지원: Amazon : Flipkart : 배경 음악: : .

Images related to the topic technology tamil

அடேங்கப்பா 2022-யில் Whatsapp-ல இவ்ளோ Features ஆ!!! 😲😲😲 | Tamil Tech
அடேங்கப்பா 2022-யில் Whatsapp-ல இவ்ளோ Features ஆ!!! 😲😲😲 | Tamil Tech

Search related to the topic அடேங்கப்பா 2022-யில் Whatsapp-ல இவ்ளோ Features ஆ!!! 😲😲😲 | Tamil Tech

#அடஙகபப #2022யல #Whatsappல #இவள #Features #ஆ #Tamil #Tech
அடேங்கப்பா 2022-யில் Whatsapp-ல இவ்ளோ Features ஆ!!! 😲😲😲 | Tamil Tech
technology tamil
여기에서 많은 유용한 정보를 볼 수 있습니다: 여기에서 더 보기
여기에서 많은 유용한 정보를 볼 수 있습니다: 여기에서 더 보기

29 thoughts on “அடேங்கப்பா 2022-யில் Whatsapp-ல இவ்ளோ Features ஆ!!! 😲😲😲 | Tamil Tech technology tamil

  1. உங்கள் தமிழ் மிகவும் அழகாக இருக்கிறது ஏன் முதலில் டைட்டிலில் ஆங்கில பாடல் போடுகிறீர்கள் அதை மாற்றலாமே தாழ்மையான வேண்டுகோள் நன்றி

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.